String instruments

Thianhou - Tianhoun African zither

Thianhou